Top100 Last games Clans Profile Tutorials Download Chat

Dê Đuôi Dài Truyền Cảm 1943 vs Sh Ub Ham 2902 1/2/2021 12:45:53 PM 15 minutes

10Rating NameTeam  Result 
1832 Dê Đuôi Dài Truyền Cảm-1 13216211322542232122421020 314671/3185501
2720 Sh Ub Ham-1 121711121211105687 78402/791000

0 0